Zakat Simpanan

Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai 85 gr emas. Besar zakat yang harus dikeluarkan 2,5 %Zakat simpanan Tabungan Saldo akhir : saldo akhir . . .

Zakat Hadiah

Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi dan dikeluarkan pada saat menerima hadiah. Besar Zakat yang dikeluarkan 2.5%.Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk : Pertama, jika komisi . . .

Zakat Pertanian

Ketentuan :Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling 2 2. umum di daerahKadar . . .

Zakat Perdagangan

Ketentuan : Telah mencapai haulMencapai nishab 85 gr emasBesar zakat 2,5 %Dapat dibayar dengan barang atau uangBerlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha ( CV, PT, koperasi) Cara Hitung : Zakat Perdagangan . . .

Zakat Profesi

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Zakat pendapatan atau profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada . . .